Chcete sa stať profesionálnym náhradným rodičom?

Profesionalita/Láska/Starostlivosť

Pre väčšinu z nás je vlastná rodina samozrejmosťou – rodičia, súrodenci, starí rodičia, ich spoločná minulosť, súčasnosť, budúcnosť. V našej spoločnosti však vyrastajú deti, ktoré takúto možnosť nemajú. Ich rodina nefunguje, rodičia im nedokážu z rôznych dôvodov zabezpečiť základné potreby, a preto často dochádza na základe rozhodnutia súdu k umiestneniu detí do centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy).

Deti do 6 rokov sú v rámci centier pre deti a rodinu (ďalej CDR) umiestňované do  profesionálnych náhradných rodín. Profesionálny rodič je zamestnanec/kyňa CDR a starostlivosť o dieťa vykonáva  vo svojom vlastnom rodinnom prostredí (dome či byte). Je to dočasné riešenie, akási prestupná stanica počas doby, pokiaľ sa neupravia pomery dieťaťa v jeho pôvodnej rodine, alebo kým nie je umiestnené v náhradnej rodine, formou pestúnskej starostlivosti alebo osvojenia. Pre dieťa  je dôležité, že sa  o neho stará jedna stabilná osoba a užíva si pozornosť aj ostatných členov rodiny, do ktorej je umiestnené. Dieťa si v rodine vytvára vzťahovú väzbu, ktorá je pre jeho budúcnosť veľmi dôležitá, predovšetkým z hľadiska budovania si zdravých vzťahov. Po skúsenostiach, ktoré máme, umiestnenie dieťaťa v kvalitnej profesionálnej náhradnej rodine je pre jeho zdravý psycho-motorický vývin osobnosti veľkým prínosom.

Kto môže vykonávať povolanie profesionálneho náhradného rodiča?

Jednou z podmienok pre vykonávanie tejto profesie je ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie. Nevyhnutné je absolvovanie „Programu prípravy fyzických  osôb na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti“, ktoré je v trvaní 80 hod. v prípade,ak ste ukončili stredné vzdelanie (bez maturity),  alebo  60 hod., ak ste ukončili úplné stredné vzdelanie (s maturitou). Vzdelávanie sa dá absolvovať v CDR alebo v Občianskom združení Návrat. Vzdelanie samotné však nie je najdôležitejšie. Možno ešte dôležitejšie je to, že profesionálny náhradný rodič je pripravený poskytnúť deťom bezpodmienečné prijatie, je ochotný venovať im svoj čas, záujem, istotu, lásku, vytvárať bezpečie, pomôže zmierniť bolestné dopady straty ich rodinného zázemia, pomôže prepracovať negatívne skúsenosti z opustenia a získať nové pozitívne medziľudské zážitky vzácnejšej kvality než mali doposiaľ.

Profesionálna náhradná rodina má preto mať „výbavu“ citových, psychologických a výchovných nástrojov, aby mohla zmierniť rany na duši dieťaťa.

        Ak uvažujete nad tým, že by ste sa stali „profi rodičom“ , prihláste sa  do „Programu prípravy fyzických  osôb na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti“, ktorý budeme realizovať v CDR Pezinok v termíne:  od 20. 04. 2022 – 31. 05. 2022.  Prihlášku nájdete na stránke www.dedharmonia.sk, prípadne, ak si potrebujete niečo objasniť kontaktujete nás : môžete využiť telefónne číslo: 033/243 30 38alebo nás kontaktovať e-mailom na adrese:                     lubica.luksikova@dedharmonia.sk
bližšie informácie nájdete tiež na web stránke: www.dedharmonia.sk
 

   Mgr. Beáta Molnárová, riaditeľka CDR Pezinok