Deratizácia 2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyzýva na vykonanie deratizácie, ktorú sú povinní vykonávať obce, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby ako aj fyzické osoby občania.

Obec zabezpečila deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe a vo vlastníctve obce a vyzývame občanov a fyzické  osoby – podnikateľov a právnické osoby, aby zabezpečili deratizáciu.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby uskutočnia deratizáciu prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činnosti regulácia živočíšnych škodcov.

Občania vykonávajú deratizáciu svojpomocne prípravkami dostupnými v malospotrebiteľských baleniach, určených na predmetný účel.

Výzva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava je zverejnená na webovej stránke obce v časti úradná tabuľa.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://slovensky-grob.sk/?wpfb_dl=3336

Žiadame dotknuté firmy a osoby, aby si splnili povinnosť a tým zabránili premnoženiu hlodavcov s následkom rizika prenosu viacerých infekčných ochorení.