Individuálne dotácie BSK

V rámci dotačnej schémy Individuálne dotácie BSK 2021
sme získali dotáciu 1000,- Eur na mobiliár. Na nových detských ihriskách na
uliciach Okružná, Stromová a Pri parku sme osadili lavičky a smetné koše.