OZNAM  – zmena stojiska 1100 l nádoby na sklo

Obec Slovenský Grob oznamuje občanom bývajúcim v lokalite Malý Raj, ktorí využívali 1100 l nádobu na sklo na Dúhovej ulici 4-6, že  nádoba bola na základe podnetu občanov premiestnená z miestnej komunikácie na spoločné stojisko na Okružnú ulicu!

V Slovenskom Grobe dňa 11.11.2021