Príspevok za ubytovanie odídenca

Od 4.apríla 2022 sa budú podávať žiadosti o poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca na Obecnom úrade Slovenský Grob, v úradných hodinách obecného úradu. Podrobné informácie a prílohy k žiadosti o poskytovanie príspevku nájdete v nariadení Vlády SR č.99/2022 Zz.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-99