Priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať do konca januára 2022

Pripomíname vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Slovenský Grob, že do 31. januára 2022 treba podať priznanie k dani z nehnuteľností,

( zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov)

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podáva majiteľ bytu alebo domu, pozemku alebo stavby vždy v tej obci, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza.

Týka sa to tých osôb, ktoré od 1.1.2021 do 31.12.2021 :

-nadobudli nehnuteľnosť a budú ju mať k 1.januáru 2022 zapísanú na LV  v katastri nehnuteľností

-predali nehnuteľnosť a už nebudú k 1. januáru 2022 zapísaní ako vlastníci v katastri nehnuteľností

-alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane, ide napríklad o vydanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu stavby, postavili  na pozemku novú stavbu a podobne.

Daňové priznanie musíte podať aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť nadobudli už v predchádzajúcich rokoch a daňové priznanie ste doteraz nepodali. Ak počas roka daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti- to znamená od času, kedy sa stal majiteľom tejto nehnuteľnosti.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností nepodáva ten majiteľ nehnuteľnosti, ktorý už v predchádzajúcich rokoch podal priznanie a v jeho vlastníctve nenastali žiadne zmeny.

Ak Vám počas roka vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, musíte podať priznanie k týmto daniam najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Daňové priznanie treba podať na predpísaných tlačivách. Môžete si ich vyzdvihnúť u správcu dane na Obecnom úrade v Slovenskom Grobe. Tlačivá nájdete aj na internetovej stránke obce.