Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať do konca januára 2021

Pripomíname vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Slovenský Grob, že do 31. januára 2021 treba podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podáva majiteľ bytu alebo domu, pozemku alebo stavby vždy v tej obci, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza.

Týka sa to tých osôb, ktoré od 1.1.2020 do 31.12.2020 :

-nadobudli nehnuteľnosť a budú ju mať k 1.januáru 2021 zapísanú na LV  v katastri nehnuteľností

-predali nehnuteľnosť a už nebudú k 1. januáru 2021 zapísaní ako vlastníci v katastri nehnuteľností

-alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane, ide napríklad o vydanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu stavby, postavili  na pozemku novú stavbu a podobne.

Podať daňové priznanie musíte podať aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť nadobudli už v predchádzajúcich rokoch a daňové priznanie ste doteraz nepodali .Ak počas roka daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti- to znamená od času, kedy sa stal majiteľom tejto nehnuteľnosti.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností nepodáva ten majiteľ nehnuteľnosti, ktorý už v predchádzajúcich rokoch podal priznanie a v jeho vlastníctve nenastali žiadne zmeny.

Ak Vám počas roka vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, musíte podať priznanie k týmto daniam najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Daňové priznanie treba podať na predpísaných tlačivách. Môžete si ich vyzdvihnúť u správcu dane na obecnom úrade v Slovenskom Grobe. Tlačivá nájdete na internetovej stránke obce- konkrétne tu: https://slovensky-grob.sk/download/Ziadosti_tlaciva/Tlaciva_DAP/DZN_tlacivo.pdf

https://slovensky-grob.sk/download/Ziadosti_tlaciva/Tlaciva_DAP/DZN_tlacivo.pdf