NEZABUDNITE: Rozhodnutia na zaplatenie dane a poplatku za komunálny odpad

Na obecnom úrade sú pripravené rozhodnutia na zaplatenie dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (vrátane bio odpadu pre tých, ktorí využívajú túto službu).

Rozhodnutia si môžete prevziať oproti podpisu do vlastných rúk v pondelok, stredu a piatok v úradných hodinách a tiež v nestránkové dni utorok a štvrtok do 12:00 hodiny.

V týždni od 15.5.2023 do 19.05.2023 budú úradné hodiny prispôsobené vydávaniu rozhodnutí nasledovne:

v pondelok do 17:00

v stredu do 17:00

v sobotu 20.05.2023 od 08:00 do 12:00 hodiny.

Občanom, ktorí nevyužijú možnosť prevzatia rozhodnutí proti podpisu na obecnom úrade, budú rozhodnutia zaslané výlučne na adresu trvalého pobytu poštou do vlastných rúk.

Ak si pri doručovaní poštou do vlastných rúk neprevezme fyzická osoba písomnosť a nevyzdvihne si ju po vyzvaní do 15 dní od jej uloženia na pošte, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa fyzická osoba o uložení nedozvedela.

Občanom, ktorí majú na slovensko.sk aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, sú  rozhodnutia na zaplatenie doručované priebežne.

Mailom rozhodnutia zasielané nebudú.