Voľné pracovné miesta

V zmysle § 84 odsek. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pre pedagogických zamestnancov:

Kategória                    Učiteľ ZŠ
AprobáciaUčiteľ pre primárne vzdelávanie Anglický jazyk Matematika Informatika Technika
Kvalifikačné predpokladyOdborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona     č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a    o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Požadované dokladyžiadosťprofesijný životopismotivačný listsúhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonovfotokópie dokladov o vzdelaníčestné vyhlásenie o bezúhonnostičestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania
Iné požiadavkyovládanie štátneho jazykaochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), spoľahlivosť, komunikatívnosťpráca s PC
Nástup do zamestnania                   01.09.2021
Miesto výkonu práce           Základná škola s materskou školou, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
Rozsah úväzku       plný úväzok
Ďalšie informácieŽIADOSTI ZASIELAJTE NA E-MAILOVÚ ADRESU:    zsslov.grob@gmail.com     +421 33 6478 516 ZŠ+421 911 225 131 ZŠ – Riaditeľ ZŠ s MŠ+421 911 125 555 ZŠ – Sekretariát ZŠ s MŠOdmeňovanie je v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov.