Vyjadrenie obce k cene za vývoz komunálneho odpadu

Vážení obyvatelia,

Keďže sa viacero z vás počas preberania si výmerov za komunálny odpad pýta na to, prečo sa zdvíhali ceny, chceli by sme Vám to týmto aspoň trocha ozrejmiť.

Nakladanie s komunálnym odpadom sa v našej obci spravuje VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. https://slovensky-grob.sk/?wpfb_dl=1443

Poplatok za KO sa stanovuje vždy v predchádzajúcom roku na rok budúci a to prijatím príslušného VZN. Pri tvorbe VZN a stanovovaní ceny je potrebné vychádzať z viacerých ukazovateľov. https://slovensky-grob.sk/?wpfb_dl=2573

Poplatok za komunálny odpad sa skladá z:

1, náklady na zvoz komunálneho odpadu v bežnom roku od rodinných domov a bytových domov, ktorý je zabezpečený zmluvou o poskytovaní služieb v oblasti odpadového hospodárstva v znení dodatkov so spoločnosťou Marius Pedersen a.s. Pri uvedenej zmluve musíme každoročne rátať so zvýšením ceny o infláciu stanovenú Štatistickým úradom SR. https://slovensky-grob.sk/?wpfb_dl=2703

2, zneškodňovanie komunálnych odpadov skládkovaním, ktoré je zabezpečené zmluvou o zneškodňovaní komunálnych odpadov pre obec Slovenský Grob so spoločnosťou Skládka odpadov – Dubová s.r.o. https://slovensky-grob.sk/?wpfb_dl=2466  Tu si dovoľujeme upriamiť pozornosť aj na zákonný poplatok určený Nariadením vlády č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatku za uloženie odpadov – príloha č. 1, z ktorého vyplýva, že aj pri rovnakom percente triedenia odpadov ako v predchádzajúcom roku je tento poplatok na nasledujúci rok vyšší.

2019    cena za zneškodňovanie odpadu 46,56 €/t

            zákonný poplatok                        10,- €/t (pri 26,58 % triedení)

2020    cena za zneškodňovanie odpadu 70,98 €/t

            zákonný poplatok                          13,- €/t (pri 30,27 % triedení)

2021    cena za zneškodňovanie odpadu 72,78 €/t

            zákonný poplatok                          22,- €/t (pri 30,69 % triedení)

3,  odvoz veľkoobjemového odpadu pri „jarnom“ a jesennom“ upratovaní, ktorý je zabezpečený zmluvou o poskytovaní služieb v oblasti odpadového hospodárstva v znení dodatkov so spoločnosťou Marius Pedersen a.s. a uloženie na skládku je v súlade so zmluvou uvedenou v bode 2.

4, likvidácia čiernych skládok je vykonávaná zamestnancami obce, pričom uloženie na skládku je v súlade so zmluvou uvedenou v bode 2.

5, čistenie verejných priestranstiev a vývoz odpadu z malých košov po obci je taktiež vykonávané zamestnancami obce a uloženie na skládku je v súlade so zmluvou uvedenou v bode 2.

6, náklady na zvoz separovaných zložiek odpadov, ktoré sú nedôsledným separovaním znehodnotené a musia byť vyvezené ako bežný komunálny odpad spoločnosťou Marius Pedersen a.s. a uloženie na skládku je v súlade so zmluvou uvedenou v bode 2.

7, Naviac je v platnosti novela zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení n. p. s účinnosťou od 01. 01. 2021 ktorá ukladá samosprávam, teda aj obci Slovenský Grob povinnosť triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. (v skratke „BRKO“). Do 30. 06. 2021 končí 6 mesačné prechodné obdobie, kedy boli obce povinné pripraviť celý systém zberu BRKO z domácností. Aj táto nová povinnosť v oblasti odpadového hospodárstva pre obce sa musela premietnuť do kalkulácie cien za vývoz odpadu v našej obci na 2. polrok. (v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zabezpečenie poskytovateľa tejto služby).

Na záver si dovoľujeme upozorniť na fakt, že všetky vyzbierané poplatky od občanov za odvoz KO by mali pokrývať celkové náklady. V prípade, že by došlo k tomu, že sa vyberie viac ako sa v danom roku minulo na odpadové hospodárstvo, je tento prebytok účelovo viazaný na použitie v nasledujúcom roku výlučne na odpadové hospodárstvo. V prípade ak tieto poplatky nepokryjú všetky náklady na odpadové hospodárstvo, musí obec tieto doplatiť z iných prostriedkov.