Cyklistické projekty a cyklodoprava v našej obci

Pri príležitosti končiaceho sa Európskeho týždňa mobility, čo je aktivita a vlajková kampaň Európskej únie pre podporu čistej, aktívnej a udržateľnej mobility akou je cyklodoprava, sme spolu so Základnou školou Slovenský Grob organizovali motivačnú kampaň „Na bicykli do školy“. Množstvo žiakov základnej školy totiž pravidelne chodí do školy využívajúc bicykel. Cieľom tejto opakujúcej sa kampane je podporiť motiváciu žiakov naďalej využívať bicykle na dopravu do školy a zo školy a zároveň motivovať nových žiakov, aby začali využívať tento druh dopravy do školy, a to najmä v súvislosti s ich bezpečným dochádzaním do škôl po obecných cyklotrasách a podporiť tak zníženie podielu motorovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce v obci Slovenský Grob.

Cyklodoprava a budovanie cyklistickej infraštruktúry v našej obci patrí medzi najdôležitejšie témy už dlhodobo. Za účelom prepojenia našej obce s okolitými obcami a mestami iniciovala obec Slovenský Grob v roku 2016 vznik a založenie združenia obcí s názvom: „Združenia obcí – cyklodoprava v okrese Pezinok (Slovenský Grob, Viničné a Pezinok)“, o čom rozhodli jednotlivé obecné a mestské zastupiteľstvá. Každoročne je na oblasť cyklodopravy a cykloturistiky schvaľovaný primeraný rozpočet, aby sa rozvíjala cykloinfraštruktúra v rámci obce, ale aj smerom k susedným obciam.

Na rok 2022 bolo z rozpočtu obce schválených 145 000 EUR na cyklodopravu a cyklistické projekty.

Na jar a v lete 2022 bola upravená organizácia dopravy a bolo osadené nové značenia na cestách v Malom raji a Zátiší, ktorými je možné dôjsť do novej základnej školy. Boli osadené zvislé a vodorovné značky a značenia (piktogramy a červenou farbou odlíšené výškové a iné rozdiely na vozovke) z dôvodu bezpečnosti cyklistov. Veľmi podstatné bolo upraviť maximálnu povolenú rýchlosť na týchto úsekoch na 30km/h, kde je spoločne označený prejazd osobných automobilov a cyklistov. Rýchlosť 30km/h je totiž hraničná pre bezpečnosť cyklistov, keď sú na jednej zdieľanej komunikácií s autami a nie je možné pre nich vybudovať segregovanú trasu a zároveň nie je obmedzujúca pre osobné automobily.

Jedným z projektov v tomto roku bolo aj ekologické solárne verejné osvetlenie na existujúcich cyklotrasách v obci. Týmto sa na cyklotrasách medzi Zátiším, pôvodnou obcou a športovým areálom v celkovej výmere 1 400 m dosiahla vyššia bezpečnosť aj v neskorších, resp. večerných hodinách.

Po súhlase vlastníka pozemkov vo vedľajšom chotári obce Chorvátsky Grob bola tento rok vypracovaná aj projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na prepojenie obce s Chorvátskym Grobom cez cyklolávku ponad vodný kanál.

V roku 2021 bol vypracovaný a podaný aj projekt „Parkoviska pre bicykle v areáli Základnej školy na Školskej ulici Slovenský Grob“, kde bude vytvorených takmer 70 krytých moderných parkovacích miest pre deti a žiakov navštevujúcich základnú školu na Školskej ulici. Práve naša obec Slovenský Grob bola tento rok  jednou z 28 úspešných žiadateľov z celkového počtu 184 projektov z celého Slovenska, ktoré Ministerstvo dopravy SR tento rok v lete schválilo.

V roku 2021 bola vybudovaná úplne nová, 322 metrov dlhá cyklotrasa, ktorá rozšírila existujúce cyklotrasy od lokality Zátišie. Nová cyklotrasa tak prepojila a v súčasnosti umožňuje lepšiu dostupnosť k športovému areálu, k Pumptrakovej dráhe, futbalovému štadiónu, futbalovým a multifunkčným ihriskám a k Domu kultúry.

V roku 2020 obec vybudovala zatiaľ najväčší cyklistický projekt a to prepojenie Slovenského Grobu a Viničného. Prostredníctvom eurofondov bol zrealizovaný projekt s názvom „Cyklotrasa Slovenský Grob – Viničné“, kde došlo k dopravnému obslúženiu cyklistickými komunikáciami oboch obcí s dosahom na viac ako 9 000 obyvateľov. Celkovo má cyklotrasa vyše 2,1 km a prepája dve obce najkratšou možnou cestou. Popri cyklistickej trase bolo aj osadenie stojanov na bicykle pri autobusovej zastávke.

V roku 2017 bol vybudovaný 1 000 metrov dlhý cyklochodník, ktorý historicky spojil novú časť Slovenského Grobu, konkrétne lokality Malý raj a Zátišie s centrom pôvodnej obce, kde bola v tom čase sústredená väčšina občianskej  vybavenosti, vrátane základnej školy, materskej školy, obecného úradu, pošty, kaviarní a Domu kultúry.  

V roku 2016 bol vybudovaný segregovaný chodník pre cyklistov a chodcov v centre obce, ktorý vedie od autobusovej zastávky k areálu Základnej školy na Školskej ulici. Dĺžka chodníka je 300m. Automobily sú takmer úplne vylúčené z tohto chodníka pre cyklistov a chodcov, majú povolený iba vymedzený samostatný pruh, aj to len ráno v čase 7:00 – 8:00 hod. Žiaci sa preto vedia bezpečne dostať do školy, buď na bicykli alebo peši.

Budúcnosť a pokračovanie cyklodopravy a cykloinfraštruktúry

Pri budovaní líniových stavieb, akými sú cyklotrasy a súvisiaca doplnková infraštruktúra, nie je potrebné len disponovať dostatočnými finančnými prostriedkami, no najmä mať ochotného partnera na druhej strane, ktorý má vôľu vybudovať spoločnú cyklotrasu, keďže tá sa dotýka dvoch katastrov. Obec bude pokračovať v prepájaní obce smerom k okolitým obciam a mestám, konkrétne:

Prepojenie Slovenský Grob – Pezinok, žel. stanica

Obec Slovenský Grob v roku 2016 iniciovala vznik a založenie združenia obcí s názvom: „Združenia obcí – cyklodoprava v okrese Pezinok (Slovenský Grob, Viničné a Pezinok)“. Cieľom bolo prepojenie všetkých troch samospráv, aby sa zlepšila dostupnosť jednotlivých území. Žiaľ, mesto Pezinok po dvoch rokoch už nereflekovalo túto spoločnú víziu vzájomného prepojenia a sústredilo sa na iné, vlastné aktivity. S obcou Viničné došlo k spoločnej dohode, že vytvoríme prepojenie medzi našimi dvoma obcami a mesto Pezinok sa bude môcť pripojiť neskôr. Víziou do budúcna je presvedčiť zástupcov mesta Pezinok v ďalšom nadchádzajúcom období k vzájomnému prepojeniu našich samospráv.

Prepojenie Slovenský Grob – Svätý Jur, žel. zastávka

Obec Slovenský Grob v roku 2019 otvorila prvé spoločné rokovania s mestom Svätý Jur ohľadom prepojenia obce na železničnú zastávku a vytvoriť tak aj lepšiu dostupnosť vlakov pre občanov dochádzajúcich do zamestnania do Bratislavy. Predbežne bolo dohodnuté trasovanie cyklotrasy, došlo k dohode s poľovným združením v Šúri a predbežne boli dohodnuté aj časové náležitosti harmonogramu vypracovania projektovej dokumentácie. Došlo však k nečakanému odmietnutiu tohto projektu mestským zastupiteľstvom vo Svätom Jure z dôvodu, že aktuálne veľmi veľa cyklistov, a nie ich domácich, navštevuje a využíva cyklotrasy v meste a ich lesoch nad časťou Neštich. Veľmi časté začali byť kolízne situácie nedisciplinovaných cyklistov a chodcov, resp. strety s autami, ktoré častokrát končili vulgárnosťami, dokonca aj zraneniami. Práve z tohto dôvodu mesto dočasne zamietlo rozširovanie budovania cyklotrás, pokým sa situácia nezmení a nezlepší. Víziou do budúcna je presvedčiť zástupcov mesta Svätý Jur v ďalšom nadchádzajúcom období k vzájomnému prepojeniu našich samospráv. Predseda BSK Juraj Droba a zástupcovia BSK pri osobnej návšteve v máji tohto roka ponúkli pomoc pri riešení a budovaní tejto cyklotrasy.

Prepojenie Slovenský Grob – Chorvátsky Grob, cez lávku

Obec Slovenský Grob už v roku 2017 oslovila súkromného majiteľa pozemkov v katastri Chorvátsky Grob, aby umožnil vybudovanie prepojenia našich dvoch obcí. Až po viacerých rokoch rokovaní a rozhodnutí o stavebných činnostiach na strane Chorvátskeho Grobu, na ktoré naša obec nemala vplyv, súhlasil vlastník pozemkov v katastri obce Chorvátsky Grob s prepojením cyklolávkou. Tento rok bola teda vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na prepojenie obce práve s vedľajšou obcou cez cyklolávku ponad vodný kanál. Cyklolávka bude umiestnená pri Grobskom jazere vedľa prečerpávacej stanice BVS.

Prepojenie Slovenský Grob – Veľký Biel

Obec Slovenský Grob v minulosti odkúpila do svojho vlastníctva pozemky od štátu pod poľnohospodárskymi cestami a komunikáciami, za symbolické 1 EUR, ktoré sa nachádzajú smerom na juhozápad od našej obce práve v smere k obci Veľký Biel  s cieľom realizovať cyklotrasu aj na rekreačné účely, ktorá by zároveň vytvorila prepojenie nie len medzi týmito dvoma obcami, ale aj umožnila prístup až do mesta Senec a k Slnečný jazerám. Predbežné trasovanie bude viesť najmä po obecných pozemkoch s využitím existujúcich poľných ciest.

Značenie turistických cyklotrás

Obec v súčasnosti komunikuje s  relevantnými občianskymi združeniami a vo vzájomnej spolupráci plánuje zabezpečiť oficiálne značenia a smerovania všetkých cyklotrás a ich následnú digitalizáciu.