Cyklolávka prepájajúca Slovenský a Chorvátsky Grob a Slovenský pozemkový fond.


Obec Slovenský Grob dlhodobo plánuje realizovať cyklistické prepojenie s obcou
Chorvátsky Grob prostredníctvom cyklolávky cez malý vodný tok Čierna Voda. Každoročne
a už dlhodobo investujeme do cyklistickej infraštruktúry a práve vybudovanie cyklolávky je
jedna z najvyšších priorít riešenia cyklodopravy a podpory nemotorovej dopravy v našej obci.
Preto sme pripravili projektovú dokumentáciu na uvedenú cyklolávku a začali s procesom
vybavovania územného a následného stavebného povolenia.
Všetky postupné kroky sa však nečakane zasekli, konkrétne na jednom mieste – a to na
Slovenskom pozemkovom fonde, ktorého stanovisko je potrebné rovnako, ako každé iné pri
získavaní územného a stavebného povolenia, aby sa následne mohlo začať s výstavbou
cyklolávky.
Uvádzame preto celú genézu spomínanej problematiky:
 Obec Slovenský Grob dňa 19.10.2022 zaslala žiadosť o vydanie stanoviska
k dokumentácií pre územné rozhodnutie (DUR) a stavebnému povoleniu pre stavbu
„Lávka pre cyklistov a chodcov, Slovenský Grob“ na Slovenský pozemkový fond
(SPF).
 Listom zo dňa 30.10.2022 nám bola zaslaná výzva zo strany SPF na doloženie
podkladov a informácií, čo sme listom zo dňa 13.12.2022 doplnili.
 Zaslanie stanoviska SPF sme následne žiadali prostredníctvom e-mailu adresovaného
zamestnankyni SPF 8.2.2023, kde sme uviedli náš zámer žiadať o eurofondy a
nenávratný finančný príspevok (ďalej len (NFP) na financovanie cyklolávky
 Zodpovednej zamestnankyni sme sa pripomenuli aj e-mailom dňa 6.3.2023.
 Opätovne sme ju oslovili e-mailom dňa 27.3.2023.
 Ďalšia urgencia z našej strany prostredníctvom e-mailu bola zaslaná 12.4.2023, kde
bol opätovne spomenutý náš zámer žiadať o eurofondy a NFP na financovanie
dotknutej lávky s upozornením, že termín vyhlásenia výzvy a podania žiadosti sa blíži,
a v tomto termíne už musíme mať vydané stavebné povolenie. Uviedli sme, že máme
za to, že navrhovaná stavba nie je veľká a náročná na posudzovanie projektu štyri
mesiace.
 Na tento e-mail reagovala ďalšia zamestnankyňa SPF dňa 18.5.2023, ktorá nám
uviedla žiadosť je v procese riešenia a v prípade potreby budeme vyzvaný príslušným
centrom Slovenského pozemkového fondu k doloženiu ďalších dokladov. Ďalej
informovali, že vzhľadom na zložitosť postupu podľa interných predpisov SPF, veľmi
veľkého počtu doručených žiadostí a nedávnej organizačnej, personálnej
a legislatívnej zmeny, celý proces trvá dlhší čas a presný časový sled nie je možné
určiť. Zároveň nás upozornili, že nakoľko uvedená problematika nepodlieha konaniu
podľa zákona o správnom konaní, neviažu sa k vybaveniu spisu žiadne lehoty, pričom
snahou SPF je postupovať čo najrýchlejšie.
 Medzitým sme 5.5.2023 na Centrum stanovísk a vecných bremien SPF znova urgovali
vydanie požadovaného stanoviska so zdôraznením, že plánujeme financovať uvedenú
stavbu prostredníctvom eurofondov z Plánu obnovy a odolnosti SR.
 Ďalšia urgencia z našej strany bola zaslaná na oficiálny e-mail stanovisko@pozfond.sk
dňa 31.7.2023, na ktorú prišla obratom odpoveď, že naša žiadosť je v spracovaní na
Centre stanovísk a vecných bremien SPF v Martine a že naša požiadavka bude
preposlaná na priame vybavenie.

Ďalšia žiadosť z našej strany bola na začiatku augusta adresovaná už priamo
generálnemu riaditeľovi Slovenského pozemkového fondu, na vedomie aj Centru stanovísk
a vecných bremien SPF so sídlom v Martine, v ktorej bol opísaný celý doterajší postup
a žiadosť o urgentné riešenie našej žiadosti so všetkými zdôvodneniami.
Keďže sme ani do mesiaca nedostali žiadnu odpoveď zo strany generálneho riaditeľa
SPF, rozhodli sme sa osloviť priamo ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pána
prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc.. Pánovi ministrovi sme adresovali 13.9.2023 list vzhľadom
na to, že SPF kompetenčne spadá do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR.
Pána ministra sme informovali, že sme nedostali odpoveď ani od generálneho riaditeľa
SPF, ani z Centra stanovísk a vecných bremien SPF v Martine a že naša žiadosť už trvá
neúmerne dlho vzhľadom na jej rozsah. Preto sme ho zdvorilo požiadali, aby nám zo svojej
pozície a funkcie pomohol pri získaní potrebného stanoviska od Slovenského pozemkového
fondu k DUR a stavebnému povoleniu pre stavbu Lávky pre cyklistov a chodcov, Slovenský
Grob. Podporili sme to aj argumentom, že tento projekt je pre našu obec Slovenský Grob
kľúčový z hľadiska prepojenia na vedľajšiu obec Chorvátsky Grob, prepojenia na cyklotrasy
v rámci JURAVA a následné cyklistické prepojenie do Hlavného mesta SR Bratislavy.
Získanie potrebného stanoviska je už veľmi potrebné, keďže dňa 31.08.2023 bola
vyhlásená eurofondová výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR na výstavbu cyklotrás, v ktorej
by sa obec Slovenský Grob chcela uchádzať o už spomínané financovanie výstavby lávky, ale
pre absentujúce vyjadrenie SPF nie je možné získať vydanie územného rozhodnutia, ako aj
stavebného povolenia pre uvedenú stavbu. Zároveň je potrebné uviesť, že ostatné stanoviská
dotknutých orgánov vydané k DUR a stavebnému povoleniu pre túto stavbu majú svoje
časové obmedzenia a reálne hrozí, že tieto uplynú do doby vyjadrenia zo strany SPF.
Obec sa snaží a podniká reálne kroky už takmer rok smerom k SPF, aby sme sa dostali
bližšie k výstavbe cyklolávky. Preto veríme, že posledný krok, a to žiadosť adresovaná priamo
ministrovi, pomôže posunúť sa bližšie k realizácií lávky