Efektívnejšie nakladanie s komunálnym odpadom v Slovenskom Grobe a nová triediaca linka

Spoločnosť Marius Pedersen je spoločnosť ktorá sa zaoberá činnosťami v oblasti nakladania
s odpadmi. Ako jedna z najväčších spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu v oblasti
odpadového hospodárstva, poskytuje komplexné služby v oblasti nakladania s odpadom aj
pre našu obec Slovenský Grob. Zároveň obsluhuje zo strediska v Pezinku 27 miest a obcí
v rámci Bratislavského a Trnavského kraja (okresy Pezinok, Trnava, Senec, Šamorín, Dunajská
Streda), čo predstavuje cca 90 tis. obyvateľov. Zameriava sa na komunálny odpad, bio odpad
a separovaný zber.
So spoločnosťou Marius Pedersen sme minulý rok otvorili rokovania o efektívnejšom
nakladaní s komunálnym odpadom v Slovenskom Grobe, najmä čo sa týka spôsobu a ceny
vývozu. Jeden z prvých výsledkov na základe týchto rokovaní nám bol tento týždeň
predstavený na stretnutí v tejto spoločnosti, ktorého sa zúčastnili riaditeľ prevádzky Marius
Pedersen Pezinok Ľubomír Košťál, starosta obce Štefan Gašparovič a zástupca starostu Viktor
Veselovský .
Konkrétne ide o novú možnosť lepšieho triedenia odpadu v podmienkach našej obce.
Cieľom je lepšia motivácia k separovaniu a  pohodlnejšie nakladanie s triedeným odpadom
s jeho nulovou donáškovou vzdialenosťou pre domácnosti. Aj keď je v konečnom dôsledku
lacnejšie, keď odpad vytriedi domácnosť, je potrebné robiť opatrenia, ktoré budú pre
domácnosti v našej obci prijateľnejšie.
Bola nám predstavená možnosť, že triedenie odpadu sa zlúči a spolu sa budú zberať
komodity, ktoré je dnes potrebné oddeľovať – konkrétne plasty, tetrapaky (kompozitné
obaly na báze lepenky) a kovy. Papier a sklo ostáva nezmenené.
Pre tento účel spoločnosť Marius Pedersen postavila triediacu linku, ktorej funkcie nám
odprezentovali a na ktorej sa tieto druhotné suroviny (plast, tetrapak a kov) jednotlivo
roztriedia. Triediaca linka sa skladá z 2 dopravníkov (podúrovňový, nadúrovňový), kde sa
materiál rovnomerne dodáva. V kabíne, kde je klimatizácia a aj rekuperačná jednotka je 12
otvorov pre vytriedené komodity. Farebné vrecia na zber uvedeného odpadu naďalej budú
distribuované do domácností. Zníži sa teda záťaž pre obyvateľov, tzv. donášková vzdialenosť
pre separovaný zber, kedy nebude potrebné separovať kovy a tetrapaky do veľkokapacitných
nádob umiestnených na ulici, ale domácnosti v rodinných domoch budú môcť dávať všetky
tri odpady do jedného zberného vreca. Samostatne budú riešené bytové domy. Uvedené by
malo byť zavedené do praxe už v priebehu budúceho roka.
Ďalšou podstatnou témou stretnutia, ktorú sme vzájomne riešili už minulý rok, bola možnosť
zberu komunálneho odpadu na základe jeho skutočnej váhy vyprodukovaného odpadu
domácností prostredníctvom jeho presného zamerania, cez čipy, resp. jedinečné kódy.
Aktuálne ide o technológie, ktoré sa vyvíjajú a je možná ich implementácia za predpokladu
vzájomnej spolupráce spoločnosti a samospráv. Ide o špecifický spôsob nakladania
s odpadom, kedy je potrebné zabezpečiť túto formu zberu zo širšieho územia, nie len
jednotlivo z jednej obce, aby nedochádzalo k tzv. likvidovaniu odpadu mimo domácnosti za

účelom znižovania ich váhy. V tejto súvislosti sme sa dohodli na vytvorení spoločného
stretnutia jednotlivých obcí a miest v rámci okresu Pezinok, kde bude navrhnuté vyhovujúce
riešenie pre čo najlepšie nakladanie s komunálnym odpadom.