EKO PARK ZÁTIŠIE – MALÝ RAJ

Po 3 rokoch rokovaní s vlastníkom pozemkov v lokalite Malý Raj a Zátišie bola dňa 14.12.2021 starostom obce Štefanom Gašparovičom podpísaná kúpna zmluva so spoločnosťou ISI group s.r.o. na viacero pozemkov za 1 euro, ktorej súčasťou sú aj pozemky C-KN parc.č. 3822 a 3819, na ktorých máme v pláne vybudovať Eko park. Touto cestou starosta obce ďakuje všetkým poslancom za spoluprácu a za odsúhlasenie rozpočtu na rok 2022, v ktorom je zahrnuté aj budovanie zeleného Eko parku (pôjde najmä o revitalizáciu pozemkov a k vybudovaniu zelenšieho verejného priestranstva). Obec dala v tejto súvislosti vypracovať štúdiu, na ktorej sa začalo pracovať ešte v mesiaci september 2021.

V uvedenej kúpnej zmluve sa nachádzajú aj pozemky na hranici katastrálnych území Slovenský Grob a Chorvátsky Grob (od pozemku pod budovanou novou základnou školou až po jazero), ktoré uvažujeme plánujeme využiť na výstavbu cyklotrasy. Prepojenie katastrov bude  zrealizované vybudovaním cyklolávky (finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu sú už súčasťou rozpočtu na rok 2022). V súčasnosti čakáme na informácie a stanoviská od vlastníka pozemkov v katastri obce Chorvátsky Grob vo veci napojenia cyklolávky na ich plánované komunikácie.