K prístavbe a nadstavbe ZŠ Tichá sme opäť bližšie

Dnes bolo na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva schválené predloženie Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy na projekt Prístavby a nadstavby ZŠ Tichá.

Starosta obce dnes predložil na zastupiteľstvo schválenie Žiadosti z Plánu obnovy a poslanci uvedené schválili.  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu z Plánu obnovy a odolnosti na Zvýšenie kapacít základných škôl, kód výzvy 07I02-20-V02, v rámci Komponentu 7: Vzdelávanie pre 21. storočie a Investície 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry. Predmetom projektu je prístavba a nadstavba budovy k Základnej škole v obci Slovenský Grob a súvisiace práce a tovary, pre potreby vytvorenia II. stupňa ZŠ Tichá. Cieľom projektu je zabezpečenie dostatočnej kapacity základnej školy na Tichej ulici, kde dôjde k vytvoreniu ďalších 12 tried, z ktorých bude 9 kmeňových a kapacita školy sa tak navýši o 225 žiakov. Nakoľko sme v súčasnosti ukončili aj verejné obstarávanie na stavebné práce, splnili sme aj zásadnú podmienku k predloženiu našej žiadosti na Ministerstvo školstva SR.

Na priložených vizualizáciách je prístavba a nadstavba farebne odlíšená.