Obec Slovenský Grob opäť dosiahla výborné finančné zdravie podľa nezávislého hodnotenia INEKO. 

Podľa správy INEKO dosahuje obec Slovenský Grob výborné finančné zdravie. Takto to skonštatoval Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, v skratke INEKO, ktorý zverejnil tento mesiac finančné zdravie za mestá, obce a vyššie územné celky v rámci celého Slovenska za predchádzajúci rok 2022, ako aj podrobné údaje o rozpočtoch a hospodárení ich podriadených organizácií. Po roku 2021 dosiahla naša obec opätovnú známku „výborný“ za finančné hospodárenie.

Príjmy obce boli 9,6 milióna EUR a až 42% z nich tvorili nenávratné príspevky, granty a transfery a 39% dane.

Výdavky obce boli 8,6 milióna EUR a až 75% z nich tvorili výdavky do vzdelávania a školstva.

Ohodnotenie „Výborné finančné zdravie“ obec Slovenský Grob získala za 5,60 bodov z celkových 6,00 bodov. Hlavné indikátory, ktoré vstupujú do celkového skóre finančného zdravia obce sú: Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po splatnosti k príjmom a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. 

Obec Slovenský Grob získala v týchto indikátoroch nasledovné hodnotenie:

  • Celkový dlh – obec získala známku „dobrý“
  • Dlhová služba – obec získala známku „výborný“
  • Bilancia bežného účtu – obec získala známku „výborný“
  • Záväzky po splatnosti k príjmom – obec získala známku „výborný“
  • Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti – obec získala známku „výborný“

Celkové bodové hodnotenie obce Slovenský Grob je lepšie o 11% nad priemerom ostatných obcí a miest na Slovensku. 

Podrobnejšie informácie je možné nájsť na web stránke http://www.hospodarenieobci.sk/profil/samosprava/508225 

Hospodárenie obcí na Slovensku posudzuje a analyzuje INEKO. INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.