Oplotenie staveniska budúcej Materskej školy na Tichej ulici

Vážení spoluobčania,

v týchto dňoch dochádza k oploteniu a zriadeniu staveniska budúcej Materskej školy na Tichej ulici, na parcele 3280, susediacej s EKO parkom, medzi lokalitami Malý raj a Zátišie. Vzhľadom na začínajúce sa prípravné a stavebné práce by sme radi poprosili všetkých obyvateľov obce o trpezlivosť počas zvýšenej frekvencie pohybu stavebných mechanizmov a potrebnej stavebnej činnosti.

Po dokončení prác na výstavbe tejto novej škôlky na jar budúceho roka 2023 bude týmto rozšírená nová centrálna zóna obce medzi lokalitami Malý raj a Zátišie, ktorá bude tvorená novou školou, novou škôlkou a EKO parkom.

Po vybudovaní prístavby materskej školy na Školskej ulici v roku 2015 a otvorení novej materskej školy pri Obecnom úrade v roku 2018, ide o ďalšie zväčšenie kapacít materských škôl v Slovenskom Grobe, tentokrát o 6 tried. Táto nová škôlka je navrhnutá a prispôsobená na rozšírenie jej kapacít prístavbou ďalších tried, podobne ako nová Základná škola na Tichej ulici.

Projekt výstavby novej Materskej školy na Tichej ulici v lokalite Malý raj a Zátišie je financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom eurofondov a z rozpočtu obce Slovenský Grob. Celková výška nenávratnej dotácie vyplývajúca z Rozhodnutia o schválení nenávratného finančného príspevku je 2 375 000 EUR z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Nenávratný grant 2 375 000 EUR je zároveň maximálna výška príspevku, akú bolo možné získať na základe podmienok výzvy MIRRI SR.