Oznam – komunálny odpad

OZNAM

skutočností k určeniu výšky poplatku za komunálny odpad na rok 2022

Vážení občania,

Upozorňujeme Vás, že v zmysle   § 80 „Oznamovacia povinnosť“ Zákona  č. 582/2004 Z. z.,  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je potrebné, aby každý poplatník nahlásil na obecný úrad  všetky zmeny skutočností,  týkajúcich sa určenia  výšky poplatku za komunálny odpad na rok 2022 (predaná alebo kúpená nehnuteľnosť, narodenie alebo úmrtie v rodine).  

Tí občania, ktorí sú prihlásení k trvalému pobytu v obci Slovenský Grob a neplatia za komunálny odpad v obci, sú povinní doručiť na obecný úrad potvrdenie o platení za komunálny odpad z obce, mesta kde  zaň platia.