Parkovanie na chodníkoch v obci od 1. októbra 2023 v súlade s novelou zákona o cestnej premávke


 
V súvislosti s novelou Zákona č. 8/2009 Z. z o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zavádza od 1. októbra 2023 celoplošný zákaz parkovania na chodníkoch v obciach a mestách, s výnimkou vyznačených miest. 

Novela zákona sa dotkne najmä tých vodičov áut, ktorí boli zvyknutí parkovať na chodníku bez vyznačeného parkovacieho miesta. Pocítia ju aj majitelia vozidiel, ktorí svoje autá parkovali na chodníku pred rodinnými domami. Vodiči, ktorí odstavovali svoje auto doteraz na mieste, ktoré nebolo oficiálnym parkovacím miestom, si budú musieť zvyknúť na zmenu.

Majitelia rodinných domov, hoci majú k dispozícii dvor, záhradu, či parkovacie státie, napriek tomu parkujú vozidlá na verejných priestranstvách. Sú to najmä cesty, krajnice, chodníky a v tých horších prípadoch dochádza k parkovaniu častokrát aj na zeleni. Takýmto správaním komplikujeme plynulosť cestnej premávky, bezpečnosť nás všetkých a navyše v zime aj znemožňujeme zimnú údržbu, za ktorú je obec zodpovedná. Neohľaduplným parkovaním sa dokonca komplikuje aj odvoz odpadu. Každý s tým máme svoje skúsenosti, či už ide o chodcov, cyklistov, rodičov s kočíkmi alebo deti a seniorov, ktorí sa pre neohľaduplne zaparkované autá na chodníkoch môžu pri pohybe na ulici ľahko stať obeťou dopravnej nehody.

V súvislosti s novelou zákona obec Slovenský Grob podpísala zmluvu so spoločnosťou Defense Pro, s.r.o., ktorá bude vykonávať kontrolu parkovania v súlade s platnou úpravou tejto novely zákona.

Spoločnosť Defense Pro, s.r.o. už v súčasnosti vykonáva kontrolu bezpečnosti v obci, na kultúrnych podujatiach organizovaných obcou a aj odchyt zvierat na území obce. Na základe aktuálne podpísanej zmluvy bude táto spoločnosť získavať dôkazy o porušení povinnosti držiteľa vozidla podľa zákona o cestnej premávke. Takto získané dôkazy budú podkladom potrebným na rozhodnutie obce o udelení pokuty v zmysle zákona.

Vzhľadom na to, že ide o pomerne významnú zmenu v zaužívanom parkovaní najmä na chodníkoch, obec pristúpi k dodržiavaniu tejto povinnosti v prvom rade upozorňovaním na nesprávne parkovanie. Pri opakovanom porušení parkovania na chodníku však obec pristúpi k sankciám a pokutám.

Chceme teda vyzvať a poprosiť všetkých našich občanov, aby brali ohľad na uvedené skutočnosti, rešpektovali novelu zákona, ale hlavne boli ohľaduplní a parkovali tak, aby tým nikoho neobmedzovali, neohrozovali a neporušovali tento zákon.

Obec bude v prvej fáze priebežne monitorovať tieto priestupky, postupne ich vyhodnocovať a následne prijímať opatrenia na ich eliminovanie. Tzv. prechodné obdobie, počas ktorého bude nesprávne parkovanie riešené upozornením, nebude obec časovo ohraničovať ani nijako navonok deklarovať z dôvodu, aby nedošlo k zmareniu tohto opatrenia a tým by došlo k opakovanému porušovaniu zákona, keďže by bolo zrejmé, že nikomu nehrozí pokuta.

Sme presvedčení, že aj tento náš iniciatívny krok prispeje k väčšej bezpečnosti a ohľaduplnosti obyvateľov obce Slovenský Grob a jej bezpečnejším krajším uliciam a chodníkom, na ktorých dnes parkujú autá.

 Vopred Vám ďakujeme za Vašu spoluprácu a pochopenie