Pomoc Ukrajine

Vážení obyvatelia obce Slovenský Grob,

z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine, ktorý vypukol dňa 24. februára 2022, začali na Slovensko prichádzať z územia postihnutého vojnou, tisícky ohrozených ľudí, najmä zraniteľných – žien, detí a seniorov. Veľký nápor pociťujú najmä pohraničné samosprávy a regióny a hrozí humanitárna kríza.

Aktuálne zaznievajú informácie z radov dobrovoľníkov, dotknutých prihraničných samospráv, ale aj zo zložiek Ministerstva vnútra SR, že vzhľadom na solidaritu a intenzívnu iniciatívu ohľadom humanitárnej pomoci pre utečencov a Ukrajinu je prospešné, aby všetky tieto aktivity boli koordinované. V opačnom prípade môžu byť iniciatívne aktivity pre zvládnutie komplikované, dokonca kontraproduktívne.

Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v spolupráci s Veľvyslanectvom Ukrajiny v Slovenskej republike a s partnermi samospráv, s Konferenciou biskupov Slovenska a Slovenskou katolíckou charitou preto vytvorilo transparentný účet, na ktorý je možné prispieť finančnými prostriedkami.

Použitie poskytnutých finančných prostriedkov bude výlučne na plnenie úloh vyplývajúcich z potreby riešenia humanitárnej krízy súvisiacej s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine, najmä v súvislosti so zabezpečovaním základných životných potrieb občanov Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom, alebo im bol priznaný status dočasného útočiska na území Slovenskej republiky v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Obec Slovenský Grob preto v tejto súvislosti prispeje, za účelom pomoci utečencom z Ukrajiny, finančnými prostriedkami, ktoré prevedie na transparentný účet ZMOS. Obec poskytne uvedené prostriedky na základe uznesenia zastupiteľstva.

Veríme, že týmto krokom spoločne prispejeme pomocnou rukou k riešeniu náročnej situácie pre ľudí, ktorí opúšťajú svoje domovy na Ukrajine s obavami o život a prichádzajú na Slovensko.