Ponuka voľného pracovného miesta

Centrum pre deti a rodiny Pezinok, Nová 9, 902 03 Pezinok, štátna rozpočtová organizácia, hľadá zamestnancov na obsadenie voľných pracovných miest:

pomocná vychovávateľka – nepretržitá prevádzka spočívajúca v starostlivosti o deti, ktoré majú súdom nariadenú ústavnú starostlivosť

psychológ – psychologička – vykonávanie odbornej psychologickej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

špeciálny pedagóg – pedagogička – vykonávanie odbornej práce so zameraním na prácu s dieťaťom počas výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Viac informácií poskytne Mgr. Dana Gavalcová, t.č. 033/2433063, 0905/755171.

mzdová účtovníčka, personalistka – vykonávanie komplexnej mzdovej a personálnej agendy, vrátane výkazníctva pre cca 70 zamestnancov

Viac informácií poskytne Ing. Jana Pešková, t.č. 033/2433036.

Odmeňovanie zamestnancov sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v nepretržitej prevádzke sa poskytujú príplatky za prácu v noci, soboty, nedele, sviatky, u odborných zamestnancov sa poskytujú príplatky za prax. Zamestnanci majú 5 dní dovolenky naviac.