Upozornenie – pri zbere kuchynského odpadu

Pri vývoze kuchynského odpadu v obci Slovenský Grob firmou Fidelity Trade s.r.o. bol viac krát zistený a riešený nežiadúci stav, nakoľko v nádobách na kuchynský odpad sa nachádzal komunálny odpad (sáčky, vrecia, poháre, plasty), ktorý tam nepatrí.  Týmto bol celý obsah nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad znehodnotený. Nádoby neboli vyvezené ako kuchynský odpad, obsahom boli považované za komunálny odpad.

Takže „veľká vďaka“ občanom, ktorí nevedia, čo dávať a nedávať do kontajnerov na kuchynský odpad! Na ich nevedomosť, alebo skôr ľahostajnosť,  budú doplácať všetci občania, nakoľko takýto odpad sa nezapočítava do percenta separácie odpadu za obec !!!