Zrušenie poskytovania služieb IOMO

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),  ktorej gestorom je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, sa navrhuje legislatívna úprava spočívajúca v zrušení inštitútu integrovaného obslužného miesta a konceptu asistovanej elektronickej úradnej komunikácie .

Novela zákona o e-Governmente, ktorá ruší inštitút integrovaných obslužných miest je aktuálne po schválení v Národnej rade SR, pričom v tejto časti nadobúda účinnosť 1. novembra 2022. Zároveň v spojení so zrušením inštitútu integrovaného obslužného miesta sa zrušuje aj príslušný vykonávací predpis, ktorým je vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad (ďalej len „vyhláška č. 25/2014 Z. z.“).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že prevádzkarne Integrovaných obslužných miest budú

1. novembru 2022 zrušené a tým sa ruší povinnosť pre obce poskytovať služby IOM na pracovisku Obecný úrad Slovenský Grob.