ZŠ s MŠ Slovenský Grob – oslavy 55. výročia školy

Tento rok sme sa rozhodli osláviť 55. výročie našej školy,  nakoľko sme kvôli pandémii museli termín osláv preložiť.  Po uvoľnení opatrení sme sa konečne mohli stretnúť a zaspomínať na zrod a začiatky našej školy, ale aj na chvíle strávené v nej, na úspechy našich žiakov.  Na oslavách, ktoré sa konali dňa 28.09. 2022, sa zúčastnil aj župan BSK Mgr. Juraj Droba.  Dovolím si trochu načrieť do histórie, či už počiatok výstavby školy, jej slávnostné odovzdanie, technické vybavenie, personálne obsadenie a pod…

Rok 1964 sa stal pre históriu školy pamätný. Začala sa výstavba 14-triednej školskej budovy s telocvičňou, školskou družinou a dielňami, ktorá bola odovzdaná do užívania 17. apríla 1966. Riaditeľom novej školy sa stal Pavol Pecník a jeho zástupcom Jozef Pisarčík. V učiteľskom zbore v tom čase  pôsobili učitelia, na ktorých možno mnohí spomínate: Gabriela Pecníková, Alžbeta Pisarčíková, Magda Bučková, Božena Neumanová, Mária Čechová, František Butko, Veronika Pietruchová, Jozef Sandtner, Anna Sandtnerová, Eva Kazíková, Anna Marečková, Adela Axamitová, Ada Marková, Darina Hankerová a Marián Mareček.

V roku 1967 mala škola 465 žiakov, otvorilo sa jedno oddelenie družiny a telocvičňa, neskôr v roku 1969 sa otvorilo aj druhé oddelenie družiny. V tomto období bola vo výstavbe aj školská jedáleň, ktorá ale bola otvorená  až 1. apríla 1969 v dôsledku dokončovania kotlov.

Škole pribudlo v jej areáli roku 1970 asfaltové ihrisko.

V roku 1977 sa stal novým riaditeľom Ján Sabol a jeho zástupcom Ján Zápražný. Učiteľský zbor tvorilo 19 učiteľov. Počet žiakov postupne klesal. Zatiaľ čo v 60-tych a 70-tych rokoch bol počet žiakov na škole cez 400, tak v 80-tych rokoch sa počet pohyboval od 260 do 330 žiakov.

Roku 1982 mala škola 17 učiteľov a o rok neskôr len 14.

Funkciu podpredsedu ZRPŠ vykonával v roku 1989 Ing. Žigmund Šilhár, od roku 1991 bol zástupcom riaditeľa Jána Sabola Mgr. Ján Juran. Škola mala v tomto roku 264 žiakov. Od marca 1991 bola podľa pokynov Ministerstva školstva vytvorená Rada školy. Rada školy zvolila v júni 1991 za riaditeľa školy Jána Jurana a za jeho zástupkyňu Evu Baričičovú. Ján Juran zastával túto funkciu až do roku 2005, predsedom rady školy bol vtedy Miroslav Demitrovič. Od roku 2005 sa stala novou riaditeľkou Eva Baričičová a na miesto zástupkyne nastúpila Marta Nemcová. Predsedom rady školy bol od roku 2005 až do roku 2015 Štefan Gašparovič.

Po ňom prevzal funkciu Ing. Juraj Slováček. Od roku 2009 do roku 2019 bola riaditeľkou školy Anna Laláková. Od roku 2019 je riaditeľom František Suchoň, zástupkyne Soňa Krasňanská a Nadežda Kočišová.

V minulom školskom roku navštevovalo školu 481 žiakov. Keďže v obci začal počet obyvateľov narastať, rástol aj počet žiakov. Preto bolo potrebné zväčšiť kapacitu ZŠ, čo sa podarilo dobudovaním najprv prístavby pôvodnej budovy školy v roku 2016 a po dvoch rokoch aj nadstavbou ZŠ. Týmto bolo vytvorených 9 nových tried. Okrem školy sa nám darilo za posledné roky navýšiť kapacitu miest aj v materskej škole, tento rok sa nám podarilo prijať všetky deti, ktoré do 31.augusta 2022 dovŕšili vek 3 roky.

Za posledné dva roky sme sa v škole museli vysporiadať s pandémiou, začať vyučovať dištančne, ale aj napriek tejto situácii sme školu zveľaďovali a modernizovali. Zaviedli sme dochádzkový systém, pre ktorý nemalo zopár rodičov pochopenie.  Postupne sme našli v tomto aj benefity, nakoľko má rodič  formou EduPage  prehľad o dochádzke dieťaťa, prihlásenie, odhlásenie zo stravy, krúžkov či prehľad o aktivitách v škole, v neposlednom rade aj o prospechu, známkach. Zaviedol sa aj stravný systém, ktorý umožňuje flexibilné stravovanie, urýchľuje prevádzku v ŠJ, kde sa deti môžu komfortne  prestravovať a rodič si má možnosť tiež odkontrolovať daný deň.

Po rokoch sa podarilo aj vďaka rodičovským príspevkom obnoviť, zrekonštruovať  a znovu sprevádzkovať školský rozhlas, ktorý je v škole veľmi potrebný  a nápomocný pri rozvrhu vyučovacích hodín, pri  zvonení na hodiny a prestávky, čo nám uľahčuje a spríjemňuje prípravu a proces každodennej edukácie  – vyučovania.

Posunuli sme sa aj vo sfére IT technológií, nakoľko sme sa snažili, aby každá trieda mala interaktívnu tabuľu. S pomocou príspevkov a dotácií sa nám to aj podarilo a dnes škola disponuje vo svojich učebniach 24 funkčnými interaktívnymi tabuľami.

Záleží nám nielen na technickej vybavenosti školy  a jej tried, ale kladieme dôraz aj na estetickú a oddychovú funkciu školy, či už na chodbách, vstupných priestoroch, v jedálni. Spomeniem len zopár vylepšení, ako sú epoxidové protišmykové podlahy, sedenie na chodbe pre žiakov, nové skrinky na prezuvky.

Veľkou výhodou sa stalo zavedenie kamerového systému v škole. Osvedčil sa nám ako prevencia priestupkov a nevhodného správania , ale aj bezpečnosti na chodbách, nakoľko sme vďaka nemu za posledný rok  odhalili veľa priestupkov.

Na edukáciu sme využili aj taký priestor, ako sú obyčajné schody, na ktoré sme nalepili špeciálne fólie s náučnými textami, ktoré sú nápomocné v predmetoch AJ, SJ, MAT…

Nový šat dostala aj naša knižnica, vybudovali sme novú knižnicu s množstvom nových titulov, ktoré si môžu žiaci požičať a pomôžu im vo vzdelávaní.

Pre vysoké letné teploty pod strechou sme do dvoch tried na hornom poschodí namontovali klimatizáciu. Klimatizácia je taktiež zabudovaná aj v prístavbe, nadstavbe, jedálni a v materskej škole.

Najnovšie sme dobudovali altánok, ktorý plní nielen oddychovú funkciu pre deti ŠKD v popoludňajších hodinách, ale žiaci a pedagógovia  ho môžu využiť kedykoľvek počas teplých letných dní na oddych aj výučbu. K altánku by sme chceli ešte vybudovať chodník a náučné cestičky okolo neho. Plánujeme umiestniť  vzdelávacie a informačné tabuľky o našej prírode.    Taktiež plánujeme celkové prostredie spríjemniť výsadbou  okrasných drevín, kríkov, kvetov, byliniek. Chceli by sme to uskutočniť v najbližšom možnom čase.  Momentálne sa snažíme  získať finančné prostriedky. Vzhľadom na to, že tento projekt je dosť náročný, privítal by som ústretovosť  a chcel poprosiť nielen rodičov, ale aj obyvateľov obce, ktorí by mohli pomôcť darovaním stromčekov, kríkov alebo majú iné možností poskytnúť či už materiálnu, alebo finančnú pomoc, aby sa mohli deti vzdelávať v peknom a zdravom environmentálnom prostredí.  

Naša škola sa počas týchto dvoch rokov rozvinula nielen kapacitou tried a žiakov, ale aj materiálnym a technickým vybavením, ale aj náborom kvalifikovaných pedagógov. V týchto pár odsekoch som  sa snažil predstaviť našu školu a rád by som ešte spolupracoval s obcou i rodičmi pri ďalších plánoch a víziách do budúcna, či už v základnej, materskej škole alebo v jedálni.

Týmto by som chcel poďakovať aj rade školy, obecnému zastupiteľstvu a pánovi starostovi JUDr. Štefanovi Gašparovičovi, ktorý bol dokonca dlhé roky predsedom rady školy, za zveľaďovanie a podporu našej školy.

Ešte sa chcem poďakovať za ústretovosť, trpezlivosť najmä počas pandémie, keď boli problémy s dištančným vzdelávaním. Vážim si vašu kritiku,  podporu a  privítam akékoľvek nové podnety a nápady, ktoré budú nápomocné pri vzdelávaní našich – vašich detí.

A na záver ešte dobrá správa, otvorili sme elokované pracovisko základnej školy na Tichej ulici 37/A  v časti obce Malý Raj, kde máme momentálne 138 žiakov na prvom stupni.

                                                                                                                             Ing. František Suchoň

riaditeľ školy